AGV
Algemene gebruiksvoorwaarden
(Stampyt Auto applicatie)

🇫🇷
🇬🇧
🇪🇸
🇩🇪
🇵🇹
🇳🇱
🇸🇪

Presentatie van de website

Deze algemene gebruiksvoorwaarden regelen de verhoudingen tussen:


De vennootschap Brigyt, merknaam Stampyt, een vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van € 60.000, ingeschreven in het handels- en vennootschappenregister van La Roche-sur-Yon onder nummer 808 106 280, met hoofdkantoor te 2 Passage du Pont Levis – 85600 Montaigu, vertegenwoordigd door haar wettelijke vertegenwoordiger, de heer Alexandre LAUNAY, voorzitter, gedomicilieerd in deze hoedanigheid op het genoemde hoofdkantoor, hiertoe naar behoren gemachtigd.


Enerzijds:

De gebruikers van de Stampyt Auto Applicatie en de websites met een referentie onder de domeinnamen www.stamp.yt, auto.stamp.yt en www.stamp.yt


Anderzijds:


/Inleiding

De vennootschap BRIGYT, hierna Stampyt, maakt gebruik van de Stampyt Auto Applicatie en verschillende websites die toegankelijk zijn via de adressen www.stamp.yt, www.auto.stamp.yt en www.stampyt.fr met behulp van de beschikbare technologieën en met name met behulp van een computer of een mobiele telefoon, om haar producten en services te presenteren.


Hoewel de websites van Stampyt toegankelijk zijn voor elk publiek zijn ze bestemd voor een publiek van professionals. Het valt niet onder de doelstellingen van de websites van Stampyt om enig verkoop- of servicecontract af te sluiten door middel van de genoemde websites of de Applicatie. Iedere commerciële verhouding zal aanleiding geven voor een persoonlijk contact, de uitgifte van een service aanbod en het afsluiten van een contract. Iedere raadpleging van de websites van de vennootschap Stampyt neemt met zich mee dat deze algemene gebruiksvoorwaarden zonder enig voorbehoud worden geaccepteerd, waarbij de genoemde voorwaarden kunnen worden gedownload in een niet te wijzigen formaat door op de link hierna te klikken AGV Stampyt Auto.


/Artikel 1 – Wettelijke informatie

De mobiele Applicatie Stampyt Auto en de websites www.stamp.yt, www.auto.stamp.yt en www.stampyt.fr worden uitgegeven door de vennootschap BRIGYT,


Merknaam Stampyt, een vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van € 60.000, ingeschreven in het handels- en vennootschappenregister van La Roche-sur-Yon onder nummer 808 106 280, met hoofdkantoor te 2 Passage du Pont Levis – 85600 Montaigu, Intracommunautair BTW nr. FR83808106280. De directeur van de publicatie is de heer Alexandre Launay, vennoot, die bereikbaar is op het hoofdkantoor van de vennootschap 2 Passage du Pont Levis – 85600 Montaigu, alsook per e-mail op het volgende adres: [email protected] of per telefoon op n° 02 51 48 78 38. De mobiele applicatie Stampyt Auto en de websites www.stamp.yt, www.auto.stamp.yt en www.stampyt.fr zijn het exclusieve eigendom van de vennootschap Stampyt. De websites www.stamp.yt en www.auto.stamp.yt worden gehost door de vennootschap Clever Cloud SAS, een vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van EUR 17625, ingeschreven in het Handels- en Vennootschappenregister van NANTES onder nummer B 524 172 699 met hoofdkantoor te 3 rue de l’Allier, 44000 Nantes, Frankrijk. De website www.stampyt.fr wordt gehost door de vennootschap OVH, een vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van EUR 10.069.000.20, ingeschreven in het Handels- en Vennootschappenregister van TOURCOING onder nummer 424 761 419 met hoofdkantoor te 2 rue Kellermann 59100 ROUBAIX.


/Artikel 2 – Definitie.

In deze algemene gebruiksvoorwaarden hebben de met een hoofdletter beginnende woorden of uitdrukkingen de volgende betekenis:


De Website(s):

Alle pagina’s, databases en bronnen (beelden, geluiden, documenten enz…) die toegankelijk zijn op de domeinnamen www.stamp.yt en www.stampyt.fr en dit ongeacht de drager pc, mobiele telefoon, enz. Bij uitbreiding duidt de uitdrukking Website tevens de wettelijke vertegenwoordiger van de website.


De Service(s) en de Applicatie:

Zonder bijzondere vermelding, omschrijft alle services, functies en tools aangeboden door de Stampyt Auto Applicatie en de websites www.stamp.yt, www.auto.stamp.yt en www.stampyt.fr.


De Beheerder:

De beheerder van de Stampyt Auto Applicatie en van de websites www.stamp.yt, www.auto.stamp.yt en www.stampyt.fr is de vennootschap Stampyt, eigenaar van de Applicatie en van de websites. Stampyt is eigenaar van de Stampyt Auto Applicatie en van de domeinnamen www.stamp.yt en www.stampyt.fr. De Beheerder is te bereiken via het adres [email protected]


De Gebruikers:

Iedere persoon die de Stampyt Auto Applicatie gebruikt of één of meerdere pagina’s van de websites bezoekt.


/Artikel 3 – Toegang tot de services - Verwerking en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens

De toegang tot de websites impliceert kennisneming en aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden die beschikbaar zijn op alle pagina’s van de bezochte websites en die kunnen worden gedownload in een niet te wijzigen formaat door op de link hierna te klikken AGV Stampyt Auto.


Bovendien kan iedere Gebruiker de Beheerder van de Stampyt Auto Applicatie of van de bezochte website verzoeken, via het volgende adres: [email protected], dat deze bijgewerkte algemene gebruiksvoorwaarden hem worden toegezonden in een duurzaam formaat. De Gebruiker wordt erover geïnformeerd dat er automatisch één of meerdere cookies kunnen worden geïnstalleerd op zijn browser tijdens de bezoeken van de websites. Deze bestanden bevatten niet-gevoelige informatie die wordt gebruikt door de website en die het mogelijk maakt, onder andere, om verbinding te maken met een Gebruiksersaccount of om de weergavevoorkeuren op te slaan. Het kan voorkomen dat de beheerder het IP-adres van een Gebruiker opslaat, waarbij deze informatie wordt vergaard om het gebruik van de Websites te vereenvoudigen en de toegang tot bepaalde Services mogelijk te maken. Deze aanvullende cookies kunnen worden toegevoegd, na toestemming van de gebruiker, om Stampyt in staat te stellen om over bezoekersstatistieken van de Applicatie en van de Websites te beschikken. In overeenstemming met de aanbevelingen van de CNIL (Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden) worden deze cookies niet geïnstalleerd zonder toestemming van de gebruiker en kunnen te allen tijde worden herroepen zonder het gebruik van de services aan te tasten. Stampyt vergaart en verwerkt de persoonsgegevens van de gebruiker alleen voor het contactformulier van de verschillende websites en de Applicatie. De verwerking van deze gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Franse wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens, onder controle van de CNIL (Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden). In overeenstemming met artikel 32 van de Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, gewijzigd, informeert Stampyt, als verantwoordelijke voor de verwerking, de Gebruiker dat het bedrijf de hem betreffende persoonsgegevens verwerkt. De informatie die de Gebruiker verstrekt, door middel van de op de Applicatie en op de websites beschikbare formulieren, is bestemd voor het personeel van Stampyt, teneinde commercieel contact te kunnen opnemen op verzoek van de Gebruiker. De Gebruiker heeft recht op toegang, raadpleging, wijziging, rectificatie en verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens. De Gebruiker heeft tevens recht op het weigeren van de verwerking van zijn persoonsgegevens, om geldige redenen, alsook om te weigeren dat zijn persoonsgegevens worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Om gebruik te maken van zijn rechten moet de Gebruiker een brief sturen naar Stampyt 2 Passage du Pont Levis – 85600 Montaigu of een e-mail naar het adres [email protected]


/Artikel 4 – Intellectueel eigendom.

Stampyt is eigenaar van de Stampyt Auto Applicatie en van de websites www.stamp.yt, www.auto.stamp.yt en www.stampyt.fr, zowel voor wat betreft de technische als de grafische, tekstuele of andere bestanddelen, met uitzondering van de logo’s en merken van derden waarvoor zij toestemming voor reproductie heeft gekregen.


Stampyt is tevens eigenaar van de inhoud die door haar online wordt gezet op de Applicatie en op de Websites. Uitsluitend Stampyt is dus houder van alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot de Services, de Applicatie, de Websites, de hiermee verband houdende inhoud alsook van alle software en databases die nodig zijn voor de werking hiervan. Het gebruik maken van de Websites, van de Services en van de Applicatie geeft de Gebruikers geen enkel recht op deze elementen, ongeacht welke. De Websites en de Applicatie, eigendom van Stampyt, alsook alle elementen waaruit deze bestaan afzonderlijk en met name programma’s, specifieke ontwikkelingen en inhoud, met inbegrip van gegevens, teksten, vaste of bewegende afbeeldingen, robotica, geluiden, grafisch materiaal, bestanden, zijn het exclusieve eigendom van Stampyt of van derden die haar een licentie hebben verleend. Iedere gehele of gedeeltelijke representatie van de Websites, van de Applicatie of van één van de elementen waaruit deze bestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van Stampyt, is verboden en zou een vervalsing vormen die wordt bestraft in overeenstemming met de artikelen L335-2 en volgende van de Intellectuele Eigendomswet. De databases op de Websites en de Applicatie worden beschermd door de artikelen L341-1 en volgende van de Intellectuele Eigendomswet en iedere kwalitatieve of aanzienlijke kwantitatieve extractie of hergebruik van de inhoud van deze databases wordt bestraft.


/Artikel 5 – Duur en opzegging.

Het contract wordt afgesloten voor onbepaalde duur vanaf de aanvaarding door de gebruiker van deze algemene gebruiksvoorwaarden, waarbij de aanvaarding er voor de Gebruikers eenvoudigweg uit bestaat om de Website te raadplegen of de Applicatie te gebruiken.


De aanvaarding van cookies zal worden vernieuwd voor een periode van 13 maanden maximaal, na raadpleging. Stampyt kan van rechtswege de toegang tot de Websites en de Applicatie opschorten in geval van niet naleven van deze algemene gebruiksvoorwaarden.


/Artikel 6 – Aansprakelijkheden.

Al het materiaal en de software die nodig is om toegang te krijgen tot de Websites of de Applicatie blijven uitsluitend ten laste van de Gebruiker. Het is zaak van de gebruiker om alle nodige maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens, het informatiesysteem en/of de software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen.


Vanwege de bijzondere aard van het internet kan de toegang tot de website worden verbroken of beperkt, door een oorzaak die niet te wijten is aan Stampyt. In dat geval kan Stampyt niet aansprakelijk worden gesteld. Stampyt kan ook niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een onderbreking van de toegang tot de Website of de Applicatie door onderhoudswerkzaamheden, bijwerkingen of technische verbeteringen of om de inhoud en/of de presentatie hiervan te verbeteren. Stampyt houdt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving informatie op de Website of de Applicatie te wijzigen in het kader van bijwerkingen of correcties van fouten of onjuistheden. Stampyt is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van derden, waarnaar wordt verwezen via hyperlinks op de Website of de Applicatie.


/Artikel 7 – Minimaal vereiste technische configuratie.

Veiligheid:

De Gebruiker erkent over de bevoegdheid en de nodige middelen te beschikken om toegang te krijgen tot de Websites en de Applicatie. Hij erkent te hebben geverifieerd dat de gebruikte computerconfiguratie geen virussen bevat en in goede staat van werking verkeert. De Gebruiker wordt erover geïnformeerd dat hij naar keuze de bijgewerkte browser Firefox of Chrome moet gebruiken voor de navigatie op de Websites. Om van alle functies gebruik te kunnen maken moet javascript geactiveerd zijn in de browser en moeten de cookies worden toegelaten (standaard configuratie). De gebruiker kan ieder type smartphone gebruiken dat met Androïd werkt, in een versie vanaf Androïd 4.2.2 (Jelly bean), of IOS in een versie vanaf iOS 9.0, op voorwaarde dat de minimale resolutie van het fototoestel van de terminal 8 MP is. Stampyt kan de juistheid en de volledigheid van de informatie op haar Website en op haar Applicatie niet garanderen, noch de bestendigheid van de juiste werking en de computerbeveiliging. Stampyt stelt alles in werking om de Gebruikers de informatie en tools gecontroleerd beschikbaar te stellen maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, een gebrek aan beschikbaarheid van de informatie en/of de aanwezigheid van virussen of andere logische infecties op haar Website of op de Applicatie.


/Artikel 8 – Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving door Stampyt worden gewijzigd.


De gebruiker wordt bijgevolg uitgenodigd om regelmatig de laatste update te raadplegen die voortdurend beschikbaar en toegankelijk is voor eenieder op alle pagina’s van de website door op de tab “algemene gebruiksvoorwaarden” te klikken of op het verbindingsscherm van de Stampyt Auto Applicatie. De gewijzigde algemene gebruiksvoorwaarden worden van kracht zodra ze online worden gezet en zijn van rechtswege van toepassing vanaf dat moment. De laatste geldige versie van de algemene gebruiksvoorwaarden is die van 1 januari 2017.


/Artikel 9 – Toepasselijk recht.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving, met uitzondering van iedere andere.


Bijgewerkt op 27/05/2022